با ما تماس بگیرید

09120121560

تدریس جامع 504 (درس 8 تا 14)

تدریس جامع 504 (درس 8 تا 14)
تعداد فصل‌ها
7 فصل
تعداد جلسات
53 جلسه
مدرس دوره
دکتر کیمیا
 

توضیحات دوره

جلسات دوره

12 واژه اصلی را یکبار مرور کنیم (ویدیو اول)
مترادف ها و توضیحات هر کلمه (ویدیو دوم)
مثال ها 6 واژه اول درس (ویدیو سوم )
مثالهای 6واژه دوم درس (ویدیو 4)
کلمات جدید (غیر از 12 واژه اصلی درس) (ویدیو 5)
ویدیو
12 واژه اصلی را یکبار مرور کنیم (ویدیو اول)
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه اول (ویدیو سوم)
مترادف ها و توضیحات هر کلمه (ویدیو دوم)
نخست واژگان این قسمت را مرور کنیم (ویدیو دوم)
مثال ها 6 واژه اول درس (ویدیو 4)
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه اول (ویدیو 5)
مثالهای 6واژه دوم درس (ویدیو 6)
ویدیو 7
ویدیو 8
12 واژه اصلی را یکبار مرور کنیم (ویدیو اول)
مترادف ها و توضیحات هر کلمه (ویدیو سوم)
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه اول (ویدیو 4)
مثال ها 6 واژه اول درس (ویدیو 5 )
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه دوم (ویدیو 6)
مثالهای 6واژه دوم درس (ویدیو 7)
12 واژه اصلی را یکبار مرور کنیم (ویدیو اول)
نخست واژگان این قسمت را مرور کنیم (ویدیو دوم)
مترادف ها و توضیحات هر کلمه (ویدیو سوم)
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه اول (ویدیو 4)
مثال ها 6 واژه اول درس (ویدیو 5 )
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه دوم (ویدیو 6)
مثالهای 6واژه دوم درس (ویدیو 7)
ویدیو اخر
12 واژه اصلی را یکبار مرور کنیم (ویدیو اول)
نخست واژگان این قسمت را مرور کنیم (ویدیو دوم)
مترادف ها و توضیحات هر کلمه (ویدیو سوم)
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه اول (ویدیو 4)
مترادف ها و توضیحات هر کلمه (ویدیو 5)
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه دوم (ویدیو 6)
مثالهای 6واژه دوم درس (ویدیو 7)
ویدیو آخر
12 واژه اصلی را یکبار مرور کنیم (ویدیو اول)
نخست واژگان این قسمت را مرور کنیم (ویدیو دوم)
مترادف ها و توضیحات هر کلمه (ویدیو سوم)
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه اول (ویدیو 4)
مثال ها 6 واژه اول درس (ویدیو 5 )
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه دوم (ویدیو 6)
مثالهای 6واژه دوم درس (ویدیو 7)
ویدیو آخر
12 واژه اصلی را یکبار مرور کنیم (ویدیو اول)
نخست واژگان این قسمت را مرور کنیم (ویدیو دوم)
مترادف ها و توضیحات هر کلمه (ویدیو سوم)
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه اول (ویدیو 4)
مثال ها 6 واژه اول درس (ویدیو 5 )
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه دوم (ویدیو 6)
مثالهای 6واژه دوم درس (ویدیو 7)
ویدیو آخر
اساتید دوره

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید