واژگان تافل (درس 21 تا 30)

تعداد فصل ها 10 فصل
تعداد جلسات 70 جلسه
مدرس دوره دکتر کیمیا
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
1) مقدمات و تحلیل واژگان
0 دقیقه
2) واژگان جدید و مترادفها
0 دقیقه
3) جملات درس - 6 واژه ی اول
0 دقیقه
4) جملات درس - 6 واژه ی دوم
0 دقیقه
5) جملات درس - 5 واژه ی آخر
0 دقیقه
6) آزمون جوریابی اول
0 دقیقه
7) آزمون جوریابی آخر
0 دقیقه
1) مقدمات و تحلیل واژگان
0 دقیقه
2) واژگان جدید و مترادفها
0 دقیقه
3) جملات درس - 6 واژه ی اول
0 دقیقه
4) جملات درس - 6 واژه ی دوم
0 دقیقه
5) جملات درس - 5 واژه ی آخر
0 دقیقه
6) آزمون جوریابی اول
0 دقیقه
7) آزمون جوریابی آخر
0 دقیقه
1) مقدمات و تحلیل واژگان
0 دقیقه
2) واژگان جدید و مترادفها
0 دقیقه
3) جملات درس - 6 واژه ی اول
0 دقیقه
4) جملات درس - 6 واژه ی دوم
0 دقیقه
5) جملات درس - 5 واژه ی آخر
0 دقیقه
6) آزمون جوریابی اول
0 دقیقه
7) آزمون جوریابی آخر
0 دقیقه
1) مقدمات و تحلیل واژگان
0 دقیقه
2) واژگان جدید و مترادفها
0 دقیقه
3) جملات درس - 6 واژه ی اول
0 دقیقه
4) جملات درس - 6 واژه ی دوم
0 دقیقه
5) جملات درس - 5 واژه ی آخر
0 دقیقه
6) آزمون جوریابی اول
0 دقیقه
7) آزمون جوریابی آخر
0 دقیقه
1) مقدمات و تحلیل واژگان
0 دقیقه
2) واژگان جدید و مترادفها
0 دقیقه
4) جملات درس - 6 واژه ی دوم
0 دقیقه
3) جملات درس - 6 واژه ی اول
0 دقیقه
5) جملات درس - 5 واژه ی آخر
0 دقیقه
6) آزمون جوریابی اول
0 دقیقه
7) آزمون جوریابی آخر
0 دقیقه
1) مقدمات و تحلیل واژگان
0 دقیقه
2) واژگان جدید و مترادفها
0 دقیقه
3) جملات درس - 6 واژه ی اول
0 دقیقه
4) جملات درس - 6 واژه ی دوم
0 دقیقه
5) جملات درس - 5 واژه ی آخر
0 دقیقه
6) آزمون جوریابی اول
0 دقیقه
7) آزمون جوریابی آخر
0 دقیقه
1) مقدمات و تحلیل واژگان
0 دقیقه
2) واژگان جدید و مترادفها
0 دقیقه
3) جملات درس - 6 واژه ی اول
0 دقیقه
4) جملات درس - 6 واژه ی دوم
0 دقیقه
5) جملات درس - 5 واژه ی آخر
0 دقیقه
6) آزمون جوریابی اول
0 دقیقه
7) آزمون جوریابی آخر
0 دقیقه
1) مقدمات و تحلیل واژگان
0 دقیقه
2) واژگان جدید و مترادفها
0 دقیقه
3) جملات درس - 6 واژه ی اول
0 دقیقه
4) جملات درس - 6 واژه ی دوم
0 دقیقه
5) جملات درس - 5 واژه ی آخر
0 دقیقه
6) آزمون جوریابی اول
0 دقیقه
7) آزمون جوریابی آخر
0 دقیقه
1) مقدمات و تحلیل واژگان
0 دقیقه
2) واژگان جدید و مترادفها
0 دقیقه
3) جملات درس - 6 واژه ی اول
0 دقیقه
4) جملات درس - 6 واژه ی دوم
0 دقیقه
5) جملات درس - 5 واژه ی آخر
0 دقیقه
6) آزمون جوریابی اول
0 دقیقه
7) آزمون جوریابی آخر
0 دقیقه
1) مقدمات و تحلیل واژگان
0 دقیقه
2) واژگان جدید و مترادفها
0 دقیقه
3) جملات درس - 6 واژه ی اول
0 دقیقه
4) جملات درس - 6 واژه ی دوم
0 دقیقه
5) جملات درس - 5 واژه ی آخر
0 دقیقه
6) آزمون جوریابی اول
0 دقیقه
7) آزمون جوریابی آخر
0 دقیقه
اساتید دوره‌