تدریس جامع 504 (درس 8 تا 14)

تعداد فصل ها 7 فصل
تعداد جلسات 53 جلسه
مدرس دوره دکتر کیمیا
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
12 واژه اصلی را یکبار مرور کنیم (ویدیو اول)
0 دقیقه
مترادف ها و توضیحات هر کلمه (ویدیو دوم)
0 دقیقه
مثال ها 6 واژه اول درس (ویدیو سوم )
0 دقیقه
مثالهای 6واژه دوم درس (ویدیو 4)
0 دقیقه
کلمات جدید (غیر از 12 واژه اصلی درس) (ویدیو 5)
0 دقیقه
ویدیو
0 دقیقه
12 واژه اصلی را یکبار مرور کنیم (ویدیو اول)
0 دقیقه
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه اول (ویدیو سوم)
0 دقیقه
مترادف ها و توضیحات هر کلمه (ویدیو دوم)
0 دقیقه
نخست واژگان این قسمت را مرور کنیم (ویدیو دوم)
0 دقیقه
مثال ها 6 واژه اول درس (ویدیو 4)
0 دقیقه
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه اول (ویدیو 5)
0 دقیقه
مثالهای 6واژه دوم درس (ویدیو 6)
0 دقیقه
ویدیو 7
0 دقیقه
ویدیو 8
0 دقیقه
12 واژه اصلی را یکبار مرور کنیم (ویدیو اول)
0 دقیقه
مترادف ها و توضیحات هر کلمه (ویدیو سوم)
0 دقیقه
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه اول (ویدیو 4)
0 دقیقه
مثال ها 6 واژه اول درس (ویدیو 5 )
0 دقیقه
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه دوم (ویدیو 6)
0 دقیقه
مثالهای 6واژه دوم درس (ویدیو 7)
0 دقیقه
12 واژه اصلی را یکبار مرور کنیم (ویدیو اول)
0 دقیقه
نخست واژگان این قسمت را مرور کنیم (ویدیو دوم)
0 دقیقه
مترادف ها و توضیحات هر کلمه (ویدیو سوم)
0 دقیقه
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه اول (ویدیو 4)
0 دقیقه
مثال ها 6 واژه اول درس (ویدیو 5 )
0 دقیقه
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه دوم (ویدیو 6)
0 دقیقه
مثالهای 6واژه دوم درس (ویدیو 7)
0 دقیقه
ویدیو اخر
0 دقیقه
12 واژه اصلی را یکبار مرور کنیم (ویدیو اول)
0 دقیقه
نخست واژگان این قسمت را مرور کنیم (ویدیو دوم)
0 دقیقه
مترادف ها و توضیحات هر کلمه (ویدیو سوم)
0 دقیقه
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه اول (ویدیو 4)
0 دقیقه
مترادف ها و توضیحات هر کلمه (ویدیو 5)
0 دقیقه
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه دوم (ویدیو 6)
0 دقیقه
مثالهای 6واژه دوم درس (ویدیو 7)
0 دقیقه
ویدیو آخر
0 دقیقه
12 واژه اصلی را یکبار مرور کنیم (ویدیو اول)
0 دقیقه
نخست واژگان این قسمت را مرور کنیم (ویدیو دوم)
0 دقیقه
مترادف ها و توضیحات هر کلمه (ویدیو سوم)
0 دقیقه
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه اول (ویدیو 4)
0 دقیقه
مثال ها 6 واژه اول درس (ویدیو 5 )
0 دقیقه
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه دوم (ویدیو 6)
0 دقیقه
مثالهای 6واژه دوم درس (ویدیو 7)
0 دقیقه
ویدیو آخر
0 دقیقه
12 واژه اصلی را یکبار مرور کنیم (ویدیو اول)
0 دقیقه
نخست واژگان این قسمت را مرور کنیم (ویدیو دوم)
0 دقیقه
مترادف ها و توضیحات هر کلمه (ویدیو سوم)
0 دقیقه
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه اول (ویدیو 4)
0 دقیقه
مثال ها 6 واژه اول درس (ویدیو 5 )
0 دقیقه
کلمات جدید سه جمله مثال از 6 واژه دوم (ویدیو 6)
0 دقیقه
مثالهای 6واژه دوم درس (ویدیو 7)
0 دقیقه
ویدیو آخر
0 دقیقه
اساتید دوره‌